ลบ แก้ไข

AC กับ AEC

     ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ กิจกรรมที่ทุกหน่วยงานจัดทำส่วนมากจะเกี่ยวโยงไปถึงนโยบายดังกล่าว หรือถ้าเป็นภาษาพูด ส่วนใหญ่จะใช้ว่า เข้าสู่ AC บ้าง เข้าสู่ AEC บ้าง ซึ่งเป็นการใช้คำ AC กับ AEC กันอย่างสับสน เมื่อใดควรใช้ AC และเมื่อใดควรใช้ AEC อาจพิจารณาได้จากความหมายของคำว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดหรือไม่
 
 
    AC เป็นคำย่อของ ASEAN Community ภาษาไทยใช้ว่า ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือที่ว่านี้ก็คือความร่วมมือในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อวางรากฐานความรุ่งเรืองให้แก่อาเซียน การรวมตัวและร่วมมือกันอย่างรอบด้านของประชาคมอาเซียนที่จัดแบ่งไว้อย่างเป็นทางการมี ๓ ด้าน คือ ด้านการเมือง จัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ด้านเศรษฐกิจ จัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ด้านสังคมและวัฒนธรรม จัดตั้ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)
 
   สรุปจากความหมายของ AC และ AEC ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า AC เป็นคำรวมที่มีความหมายกว้างกว่า AEC ถ้าเป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยทั่วไป ซึ่งไม่เจาะจงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ก็ควรจะใช้ว่า เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือเข้าสู่ AC แต่ถ้าหากต้องการจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจ ก็ใช้ว่า เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเข้าสู่ AEC ไม่ใช่ว่าใช้ AEC ทุกครั้งไปไม่ว่าจะเน้นด้านใด.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ออนไลน์
 

Editor
ชม 3,522 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ