ศึกษายุทธศาสตร์เปิดมุมมองอาเซียน
        

        เมื่อเร็ว ๆ นี้จ.ลําพูน ร่วมกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 เนื่องจากได้ตระหนักดีว่าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่เรื่องการถูกแย่งงานแย่งอาชีพ หรือแย่งทรัพยากร เพราะเมื่อเข้าสู่ประชาคมแล้ว ก็จะได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งนี้นายณรงค์ธรรมจารีประธานหอการค้าจังหวัดลําพูน เปิดเผยว่า สําหรับการจัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐกิจในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีร.ต.อ.ดร.นิติภูมินวรัตน์เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ จะได้ศึกษา รวมถึงวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของคนในจังหวัดภาคเหนือ

       นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อทางเลือกคือทางรอด อาเซียน โอกาสหรือภัยคุกคาม และมีกิจกรรมการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดลําพูน โดยมีสมาชิกหอการค้าลําพูนและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งใน รวมทั้งนอกเขต นักธุรกิจ ผู้ค้าปลีก ผู้บริหาร 
สถาบันการเงิน องค์กรการเกษตร บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังนายวีนัส  ม่านมุ่งศิลป์  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อระบบเศรษฐกิจ
มีการผลักดันจากประเทศ
มหาอํานาจ กลุ่มทุนนิยมภายในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นด้วยกัน อย่างไรก็ตาม อนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเหมือนทางคู่ขนานระหว่างความเจ็บปวดของคนที่มีฐานะยากจนกับความร่ํารวยมหาศาลของกลุ่มนายทุนและกลุ่มการเมือง รวมถึงการลงทุนในประเทศที่ระบบภาษีอ่อนแอ ความผันผวนของการจ้างงานในภาคการผลิต อัตราการไหลของแรงงานต่างชาติล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้งสิ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่ดีคือ การฟังจากผู้ที่มีมุมมองหลายด้าน เพื่อนําแนวคิดมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อม ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ขอบคุณที่มา : 
เดลินิวส์
 
โดย Editor
วันที่ 8 ตุลาคม 2557
พิมพ์หน้านี้