Thailand ICT Youth Challenge 2014


 
                กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นสององค์กรหลัก ในการพัฒนาและดูแลการมี การใช้ ICT ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมมือกันในการจัดทำโครงการ ICT Demand Generationในหลายๆ กลุ่มยุทธศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป จึงได้จัดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2014” ขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการส่งเสริมการเข้าถึง ICT ของเด็กไทย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให้นำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
 
            งานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT), นางรัตนา  ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
เป็นผู้แถลง โดยมี นายวีระ วงศ์บุญยกุล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน) TK Park, ร่วมแถลงถึงการเข้าร่วมโครงการ 
 
              ในวันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา  09.30-12.00  น. ณ ห้อง    สาธร 1-2 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จดหมายเชิญ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ> กำหนดการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ปฏิทินข่าว
โดย Editor
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
พิมพ์หน้านี้