ซิโก้ลอว์แนะการลงทุนในประเทศความร่วมมือการค้าเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

       

     
     นายจุลพงศ์อยู่เกษ ประธานกรรมการ (Executive chairman) บริษัท ซิกโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยว่า "ตอนนี้สํานักงานกฎหมายของเราได้เปิดสํานักงานทั้งที่โฮจิมินห์และที่ฮานอย โดยมี ความต้องการจากลูกความที่ต้องการเข้าไปลงทุนในเวียดนามอย่างมากเลยทีเดียว เพราะมี ทรัพยากรธรรมชาติแและมีความเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนประชากรในวัยแรงงานที่มีจํานวน มาก ทั้งค่าจ้างแรงงานยังไม่สูงมาก ทําให้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก"

       อย่างไรก็ตาม การเปิดเออีซีในปลายปี 2558 รวมทั้งการเปิดตลาดเสรีระหว่างประเทศในกลุ่ม อาเซียน อาทิจีน ญี่ปุ่น เกาหลียุโรป และออสเตรเลีย จะทําให้ตลอดมีผู้บริโภคเกือบ 2 พันล้านคน นับเป็น โอกาสทองของการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีโอกาสการลงทุนในลักษณะเดียวกันกับ เวียดนาม เช่น เมียนมาร์ลาว และ กัมพูชา "เรามองว่าการไม่รู้จักตลาดและการขาดเงินทุกเป็นอุปสรรคที่สําคัญ ผู้ลงทุนไทยควรเริ่มจากการสํารวจจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการของตัวเองก่อน และแนะนําให้ เดินทางไปยังประเทศเป้าหมายทําความรู้จักกับคู่ค้าหรือวงการค้าในประเทศนั้นๆ ปรึกษาหน่วยงานไทย ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการลงทุนในต่างประเทศเช่น บีโอไอ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน) เป็นต้น" นายจุลพงศ์แนะนําเพิ่มเติม

      สําหรับการลงทุนด้านการก่อสร้าง และโรงแรม ในกลุ่มประเทศ AEC นั้น เป็นการลงทุนที่ น่าสนใจเนื่องจากกลุ่มประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม เป็นกลุ่มประเทศที่ กําลังอยู่ในช่วงขยายตัว มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคมากมายจําเป็นต้องใช้สินค้าในกลุ่มของวัสดุก่อสร้าง ส่วนด้านการโรงแรม เมื่อมีนักลงทุนเข้าไปมากขึ้น ตลาดด้านโรงแรมจึงเติบโตตาม และไม่ได้ไปเพียงที่หัว เมืองใหญ่ๆ เท่านั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายที่ต้องการที่พักที่ดีๆ เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยว

       นักลงทุนข้ามชาติส่วนใหญ่จะเลือกสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ "เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ ในภูมิภาคนี้ให้เขา เข้ามาตั้งสํานักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ แล้วกระจายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การที่ไทยจะก้าวไปสู่จุดหมายดังกล่าวนี้การแก้ไขกฎหมาย ภาษีอย่างเดียวไม่พอ เราต้องจัดกระบวนความคิดของหน่วยงานภาครัฐของเราให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน" นายจุลพงศ์กล่าวสรุป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.ไทยโพสต์


โดย Editor
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
พิมพ์หน้านี้