บุคลากรท่องเที่ยวไม่พร้อมรับเออีซี
 

 
     เป็นที่ทราบกันแล้วว่า อาเซียนได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 5 ปีซึ่งปี 2558
นี้จะเป็นปีสุดท้ายของแผน ส่วนหนึ่งของแผนของอาเซียนที่สําคัญคือ มีความพยายามร่วมกันในการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
 
    แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ยังไม่เป็นที่รู้จักและขาดทรัพยากร
สนับสนุนจนไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงานสําคัญในธุรกิจโรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว
 
    ผลการศึกษาผมที่ทําให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ประเทศไทยไม่มีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวโดยตรง แต่ที่จริงตลาดแรงงานไทยมีผู้สนใจทํางานด้านโรงแรมถึง 2.7 แสนคน ตัวแทนท่องเที่ยว 0.62 แสนคน และทํางานด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารและภัตตาคารสูงถึง 1.9 ล้านคน โดยในปี 2556 พบว่า มีนักเรียนระดับ ปวช.ปีสุดท้ายประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 1.3 หมื่นคน ระดับ ปวส.มากกว่า 1.6 หมื่นคน และจบสาขาเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยวอีกมากกว่า 6,500 คน
 
    ซึ่งถ้าพิจารณาจากความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีผู้จะจบการศึกษาเหล่านี้จะถูกดูดซับเข้าไปในตลาดแรงงานไม่หมด เนื่องจากผู้เรียนบางคน
 
    เห็นว่า การเรียนสาขานี้เรียนง่าย-จบง่าย แต่ไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะทํางานอย่างจริงจังในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ภัตตาคาร และการท่องเที่ยว หรือบางคนหันไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในสาขาอื่นๆ แทน ทําให้กิจการด้านนี้ขาดแคลนแรงงาน และคงไม่แปลกใจที่เห็นแรงงานจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มทยอยเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนาม เป็นต้น  ขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของไทยไปยังอาเซียนยังคงมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่ไปทํางานในสาขาโรงแรมที่สิงคโปร์และร้านอาหารในมาเลเซีย
 
    จากการศึกษาผลกระทบเชิงลึก พบว่า เหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรระดับต่างๆ
ในภาคบริการนี้เป็นเพราะว่าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งในปี
2557 มีจํานวนมากกว่า 1.3 หมื่นแห่ง จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ความต้องการแรงงานในกลุ่มนี้มีประมาณ 2.7 หมื่นคน/ปีและยังไม่สามารถหาคนบรรจุได้ภายใน 6 เดือน ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานสูงถึง 1.7 หมื่นคน ซึ่งถ้าพิจารณาจากความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีภาพข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของแรงงานไทย ดังนี้
 
 
    สาขาโรงแรมข้อได้เปรียบ คือ 1. ลักษณะการบริการแบบ Thainess และ Service Mind 2.
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์เอื้อต่อการทํางานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 3. มีสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
 
    ข้อเสียเปรียบ คือ 1. ภาษาและการสื่อสาร 2. ยังคงมีการขาดแคลนบุคลากรในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 3. ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่เลือกงานและต้องการเรียนสูง
 
    สาขาการท่องเที่ยวข้อได้เปรียบ คือ 1. ความใส่ใจในการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพของ
ภาครัฐ 2. ประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ
ข้อเสียเปรียบ 1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศ 2. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ขาดความต่อเนื่อง 3. ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการประเภท SMEs จึงทําให้มีทุนน้อย 4. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเทศสมาชิก 5. ความไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย
 
    ถ้าจะให้ประเมินคุณภาพของแรงงานไทยแล้ว จากการศึกษาพบว่าแรงงานไทยไม่ค่อยมี
สมรรถนะในวิชาชีพโดดเด่นมากนัก โดยเฉพาะด้านทักษะการแก้ปัญหา ทักษะคอมพิวเตอร์การทํางานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการปฏิบัติงาน และที่สําคัญเหนืออื่นใดที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากรในวิชาชีพนี้ของไทยคือ อ่อนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และความสามารถในการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะสาขาโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร คนไทยมีสมรรถนะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ประกอบการมากที่สุด
 
    แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะด้านท่องเที่ยวแล้วจะพบว่า แรงงานไทยระดับฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ มีปัญหามากที่สุด ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้
 
 
     จากข้อเท็จจริงที่พบจึงอาจจะฟันธงได้ว่า แรงงานไทยขาดแคลนทั้งในด้านจํานวนและคุณภาพ
ถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปล่อยเลยตามเลยก็จะพบว่าการเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจด้านโรงแรม ภัตตาคาร และการท่องเที่ยวจะเติบโตมากยิ่งขึ้น
 
    แต่คนไทยอาจจะไม่สามารถตักตวงผลประโยชน์ที่พึงได้มากเท่าที่ควร ถ้ากระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาไม่ให้ความสนใจกับ "คนทํางานด้านโรงแรม ภัตตาคาร และการท่องเที่ยว" 

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก : (ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (โพสต์ทูเดย์) 

 
โดย Editor
วันที่ 23 มีนาคม 2558
พิมพ์หน้านี้