New Stories

กรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ได้เปิดตัวสถานีอาเซียนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนและการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จาก 10ประเทศอาเ...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเน้นบทบาทสำคัญของสื่อ เพื่อนำเสนอความเป็นอาเซียนร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากสื่อเป็นส่วนสำคั...
by dogTech
ผู้แทนของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียนได้ยืนยันว่าจะยังคงลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยกลุ่มของนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนได้แสดงความเชื่อมั่นในโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลไทยได้ชี้แ...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของปรtเทศไทยได้ให้การสนับสนุนอาเซียน เพื่อการมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกตามกลยุทธ์ "มุ่งไปข้างหน้า" เพื่อการก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ...
by dogTech
แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ที่จะเดินทางไปทำงา...
by dogTech
ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่จะสามารถกลายเป็นหนึ่งในประตูของอาเซียนสู่เวทีโลก นายกรัฐมนตรีของไทยอ้างถึงตัวอย่างบางส่วนของกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมที่หลากห...
by dogTech
กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนการที่จะจัดตั้งกองอาเซียน เพื่อการจัดการด้านกิจการทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในนขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญกับการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การปรากฏตัวในการใช้การสนับสนุนระหว่างประเทศของธนาคารกรุงเทพอย่างต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผ่านทางการจัดหาเงินทุนข้ามพรมแดนที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ธนาคารก...
by dogTech
ประเทศไทยจะเริ่มต้นดำเนินการช่องโทรทัศน์แห่งใหม่เพื่ออาเซียน ซึ่งจะออกอากาศตลอดเวลา คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมหารือในด้านการเปิดช่องสถานีโทรทัศน์สำหรับอาเซียน เพื่อเป็นการกระตุ้นถึงการเป็นประชาคมเดี่ยวกัน โดยหลังจากการยอ...
by dogTech
แรงงานฝีมือไทยจำนวน 60,000 คน จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า การฝึกอบรมจะเริ่มต้นในปี 2014 ถึง 2016 โดยมีแ...
by dogTech
ตลาดการทุนของไทยได้มีการควบคุมการลงทุนในด้านการผลิตยานพาหนะและเพิ่มการอำนวยความสะดวกในด้านการเชื่อมต่อของตลาดหุ้นในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กล่าวกับผู้เข...
by dogTech
หลังจากที่บริษัทยางของอินเดียได้ขยายตัวไปยังทวีปยุโรปและเอเชียตะวันตกจนประสบความสำเร็จก็ได้มีการขยายตลาดเข้ามาสู่อาเซียน โดยจะเปิดศูนย์กลางของธุรกิจที่กรุงเทพมหานครในประเทศไทยก่อนจะพัฒนาไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนหล...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความพร้อมที่จะกลายเป็นประเทศศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและกระจายอาหารระหว่างประเทศใน...
by dogTech
คณะรัฐมนตรีของไทยมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย เพื่อการประสานงานในการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย นายกรัฐมนตรีของไทยได...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้แสดงความเห็นในการสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้าง Single visa ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศ เพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในเอเชีย โดยการเกิดขึ้นของ Single visa ในอาเซียนจะครอบคลุม 10 ประเทศและ 6ป...
by dogTech
การส่งออกของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในห้าเดือนแรกของปีขยายตัว 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือ 29,629,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนอยู่ที่ 17,489,000,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ประเทศไทยมีม...
by dogTech
รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ภายใต้การเป็นประธานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศอินโดนีเซีย ลงนามรับรองความพยายามของกัมพูชาและไทยที่จะเป็นมิตรกันและหลีกเลี่ยงการปะทะกันด้วยอาวุธตามแนวชายแดน เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า ท...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ BIMSTEC ว่าประเทศไทยจะยังคงบทบาทในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม BIMSTEC...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงการสนับสนุนที่เข้มแข็งในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่ประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนา สำหรับการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GMS ยังประกอบด้วย ประเทศกั...
by dogTech
ประเทศไทยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาเซียน เนื่องจากสภาพความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้ทุกประเทศควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตั้งมาตรการในการกระต...
by dogTech
Page 109 of 182 First Prev 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ