New Stories

ภาพรวมของตลาดโลจิสติกในปัจจุบันของประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ โดยอุตสาหกรรมนี้จะมีบทบาทอย่างมากหลังช่วงการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยังจะเป็นตัวการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โด...
by dogTech
แม้จะมีความท้าทายมากขึ้นจากปัจจัยทั้งนอกประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งทำให้ SMEs ไทยจะไม่เพียงแต่ต้องเตรียมที่จะจัดการกับความท้าทายแต่พวกเขายังพยายามใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีประชาค...
by dogTech
ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาว...
by dogTech
ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนจะทำการเสวนาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของอาเซียน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายในการพัฒนาอาเซียนโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งงานเสวนาครั้งนี้จะจัด...
by dogTech
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยและชดเชยการลดลง ของการส่งออกในปี 2013 โดยตามรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ...
by dogTech
เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลได้นำเสนอรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลด้านสิทธิมนุษยชนโลก โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยโดยองค์การนิรโทษ...
by dogTech
ในฐานะหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลไทยได้มีความพยายามที่จะเตรียมความพร้อมในด้านแรงงานไทย เพื่อตอบสนองต่อการรวมกลุ่มอาเซียน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมระดับโลกในด้านกา...
by dogTech
ประเทศไทยได้เน้นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในด้านความ...
by dogTech
ประเทศไทยได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอินเดียและอาเซียน โดยประเทศไทยมองเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดีย ซึ่งจะนำไปสู่​​ความสงบสุขมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอ...
by dogTech
ประเทศไทยพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเอเชียและแปซิฟิก (UN-ESCAP) เพื่อบูรณาการความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นความร่วมมือใกล้ชิดในภูมิภาคเ...
by dogTech
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิสัยทัศน์นี้ได้รับการถ่ายทอดในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในด้านยาเสพติดตามคำแนะนำของผู้นำอาเซียน เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในอาเซียนให้หม...
by dogTech
ประเทศไทยร่วมงานกับคู่ค้าของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆเพื่อที่จะสร้างหน่วยธรรมาภิบาลทั่วโลก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าร่วมเสนอมุมมองของรัฐบาลไทย...
by dogTech
ประเทศไทยถือเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชั้นนำของอาเซียน แต่ในปัจจุบันประเทศมาเลเซียกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่แข่งคนสำคัญด้วยการเพิ่มวันหยุด ลดภาษีพิเศษและแพคเกจจูงใจอื่นๆ เพื่อดึงดูดใจทีมงานภาพยนตร์ต่างประเทศและยังมีก...
by dogTech
การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่เพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ในอนาคตและเพื่อเตรียมการในการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานอาเซียนในปี 2015 ซึ่งจะนำมาถึงการเดินทางเพื่อใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ทำ...
by dogTech
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยได้มีการขยับขยายการเจริญเติบโตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่ใช้ประโยชน์จากตลาดเดียวหลังจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2015 ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารผู้ให้กู้ที่ใหญ่ที่สุดในปร...
by dogTech
ช่างเชื่อม, ช่างไม้และนวดแผนโบราณจะได้รับโอกาสในการทำงานภายในประเทศในกลุ่มอาเซียนเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2015 ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของแรงงานที่ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานได้ระบุ 7 อาชีพที่คนไ...
by dogTech
ประเทศนิวซีแลนด์ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน4ทุนในโครงการ New Zealand-Asean Scholars Awards (NZ-AS)แด่ประชากรในประเทศไทยในฐานะประเทศภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ประเทศนิวซีแล...
by dogTech
ประเทศไทยยังคงเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพม่า เพราะสินค้าจากพม่าเป็นสินค้าราคาถูกรองมาจากประเทศจีน โดยการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศพม่าและประไทยมีมูลค่า 5,570,000,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 22% ของการค...
by dogTech
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 จะทำให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางในการเรียนรู้ภาษาและจะมีความสำคัญต่อนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมีการกระตุ้นการพัฒนาภาษาอังกฤษของพวกเขาและจำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาที่สาม เพื่อให...
by dogTech
ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) จะเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ทางเทคนิคในด้านการลงทุนที่มีศักยภาพในตลาดหุ้นของประเทศกัมพูชา ข้อตกลงระหว่างทั้งสองสถาบันการเงินได้รับการลงนามในกรุ...
by dogTech
Page 102 of 182 First Prev 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ