New Stories

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...
by dogTech
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีการทวีความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยทั้งสองประเทศได้เน้นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันการสนั...
by dogTech
กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวสายด่วนเพื่อรับร้องเรียนและสอบถามเรื่องตลาดการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ซึ่งดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์...
by dogTech
รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการเดินทางถนนตามเส้นทาง R3A จากจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทยไปยังเมืองคุนหมิงในภาคใต้ของประเทศจีน ในโอกาสการครบรอบ 20 ปี ของการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเ...
by dogTech
ประเทศไทยจะตั้งค่าภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การบูรณาโครงการระบบภาษีนำเข้าของอาเซียน (AISP) โดยได้รับการอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีอากรและการลดอัตราภาษีสำหรับสินค...
by dogTech
ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวร่วมกับคู่ค้าของอาเซียน ซึ่งมีผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับอินเดีย ซึ่งกลายเป็นหุ้นส่วนของการประชุมสุดยอดระดับอาเซียน โดยอินเดียจะทำการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ...
by dogTech
ประเทศไทยกำลังเร่งเสริมสร้างศักยภาพในการยกระดับทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ บรรลุมาตรฐานของอาเซียนโดยมีความพยายามที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากประเท...
by dogTech
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในบทบาทของผู้นำในการปกป้องอันตรายด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและองค์การอนามัยโลก สำหรับคว...
by dogTech
อุตสาหกรรม MICE ของไทยมีศักยภาพที่ดีและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม MICE ในอาเซียน สำนักงานส่งเสริมการจัดการปร...
by dogTech
การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนเพิ่มขึ้น 5 เท่า หรือ 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนในงานแถลงข่าวการประชุมอาเซียน - จีน นายกรัฐมนตรีของไทยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ของ...
by dogTech
การเปิดด่านการค้าชายแดนชั่วคราวในเขตตะนาวศรีในประเทศพม่าตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ด่านชายแดนฝั่งกาญจนบุรีจัดเป็นประตูที่ส...
by dogTech
ในขณะที่ประเทศในเอเชียได้มีการเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง นายกรัฐมนตรีของไทยได้กระตุ้นให้มีการตระหนักถึงการเป็นชุมชนอาเซียน เพื่อที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคเอเชีย โดยนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่า เ...
by dogTech
เกษตรกรไทยได้รับการกระตุ้นในการปลูกกาแฟ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 อธิบดีกรมส่งเสริมกล่าวว่า คนไทยและประชากรในอาเซียนมีอัตราการบริโภคกาแฟเพิ่มมากข...
by dogTech
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องมีการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกร...
by dogTech
กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมมือกับกองทุนการพัฒนาสตรี เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของสตรีทั่วประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีทุกกลุ่มอาชีพมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเมื่อประช...
by dogTech
ประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการสำรองข้าวฉุกเฉินในกรณีของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้ประกาศความพร้อมครั้งนี้ในการประชุมพิเศษของอาเซียน+3 ศูนย์...
by dogTech
จังหวัดกระบี่ในภาคใต้ของประเทศไทยได้รับการรวมอยู่ในรายการของ 52 สถานที่ที่ควรไปในปี 2014 ซึ่งรวบรวมโดยนิวยอร์กไทม์ส ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ชั้นนำของโลก โดยจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวในส่วนต่างๆของโลก...
by dogTech
ประเทศไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนของประเทศไทยใน...
by dogTech
จังหวัดปัตตานีได้จัดงานสัปดาห์ท่องเที่ยวปัตตานีรับอาเซียนและงานฉลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวบนถนนสายริมแม่น้ำปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแถลงว่า งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและ...
by dogTech
ได้มีการเปิดตัวนิตยสารฟอร์บประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยฟอร์บฉบับ ไทย จะ มุ่งเน้นไปที่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องด้วยการจัดตั้งปร...
by dogTech
Page 110 of 182 First Prev 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ