New Stories

กระทรวงแรงงานของประเทศไทยได้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า หลักสูตรการพัฒนาทักษะจะได้รับการออ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำการตกลงในการผลักดันการเติบโตของการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนให้มีมูลค่ามากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอาเซียน ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์มองเห็นความเป็นไปได้ของการเกิด อาเซียนวีซ่า...
by dogTech
วิศวกรและสถาปนิกภายในไทยจะกลายเป็นแรงงานอิสระที่สามารถย้ายไปยังประเทศ ในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 AEC จะปูทางไปสู่การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานที่มีฝีมือในอาชีพต่อไปนี้ แพทย์, ท...
by dogTech
คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มีการมติอนุมัติ ให้เกิดการก่อตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติหรือ MRA ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนั...
by dogTech
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เปิดตัวสามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เมื่อเริ่มต้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกล่าวว่า โครงการนี้เป็นผลของค...
by dogTech
จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทย เตรียมพัฒนาจังหวัดเป็น "เมืองแห่งอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นตัวเลือกหลักของการจัดการประชุมและนิทรรศการต่าง หรือ MICE ใ...
by dogTech
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพและองค์กรพันธมิตรระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่าง ...
by dogTech
ประเทศไทยได้พยายามที่จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเสาหลักที่สำคัญของทวีปเอเชีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศไทยจะพยายามทำให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของทุกอย่างในทวีป โดยมุ่งเน้นประสิท...
by dogTech
ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางการประมงและมีความสามารถในการส่งออกค่อนข้างสูง ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียนในปี 2015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให...
by dogTech
โอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจสปา ทำให้ประเทศไทยมีการเพิ่มมาตรฐานและปรับปรุงทั้งในแง่ของบุคลากรและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระทรวงพาณิชย์ชี้ให้...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ทำข้อตกลงในด้านการพัฒนาการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( 9เส้นทาง) ใน...
by dogTech
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นศูนย์กลางเซรามิกส์ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบสำหรับการทำเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกที่มีคุณภาพสูง โ...
by dogTech
ตลาดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้นใน ฐานะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่จะสร้างรายได้ในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยแนวโน้มสดใสเห็นได้จากความสามารถในการขยายตลาดการท่องเที่ยวของประเท...
by dogTech
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวโครงการที่จะพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยโครงการนี้จะช่วยในการส่งเสริมยุทธศ...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพดี สำหรับการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหา...
by dogTech
ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนศิลปะและหัตถกรรมของไทย เพื่อที่จะทำการพัฒนาให้งานฝีมือของชุมชนไทยเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศกลุ่มอาเซียน ในปี 1976 ประเทศได้เกิดการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม...
by dogTech
กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการมองหารูปแบบที่เหมาะสมของการประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015...
by dogTech
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ "OTOP" เป็นหนึ่งในแผนกการที่รัฐบาลจะได้รับการส่งเสริม เพื่อการขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานของสมุนไพรไทยและผลิตภ...
by dogTech
รัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนจาก 900ล้านบาท เป็น หนึ่งล้านล้านบาท โดยสินค้าไทย...
by dogTech
ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติกล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด เพราะการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง...
by dogTech
Page 105 of 182 First Prev 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ