New Stories

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้เตรียมความพร้อมด้านตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาไปสู่​​ประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาอาเซียนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของการเป็นศูนย์ก...
by dogTech
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปเยือนลาวเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกองทัพประชาชนลาวประวัติศาสตร์ของชาติลาวตลอดจนการต่อสู้ปฏิวัติภายใต้การนำของ...
by dogTech
ประเทศไทยได้เน้นความจำเป็นที่อาเซียนและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR)จำเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างสำนึกของการเป็นประชาคมอาเซียนกำลังใกล้เ...
by dogTech
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น แม่โขง ณ ห้องจัดเลี้ยง Orizuru Yu ชั้น B 1 โรงแรม New Otani นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยกับญี่ปุ...
by dogTech
ในการเตรียมการเพื่อจะเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษาในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจ...
by dogTech
ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มของจีนในการเพิ่มบทบาทภายในธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย(AIIB)เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับประเทศในเอเชียเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเชื่อมต่อในภูมิ...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทั้งแรงงานไทยและแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)โดยในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดการลงทุนมาก...
by dogTech
ประเทศไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศพม่าในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไป...
by dogTech
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกแผนการในการพัฒนาหลักสูตร 5 สาขาการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 และมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสำหรับการบริการทางพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ...
by dogTech
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเครา...
by dogTech
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank :AIIB) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ กรุ...
by dogTech
กลุ่มแรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)และบริการด้านวิศวกรรมได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมกลุ่มภายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT และวิศวกรรมที่มีแผนการจะแล้วเสร็จใ...
by dogTech
ประเทศไทยมีความพร้อมและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในด้านการสร้างการเชื่อมต่อ ทำให้มีการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเ...
by dogTech
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (NCPO)เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้แสดงความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่มูลค่า 15,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐในปี 2020 โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เดินทางเข้าร่วมการปรึกษาทางกา...
by dogTech
ประธานหอการค้าญี่ปุ่น(นายอากิระ มูราโกชิ) พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น(Japanese Chamber of Commerce :JCC) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อแนะนําคณะกรรมการหอการ...
by dogTech
กระทรวงไอซีทีโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ เสนอคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทั...
by dogTech
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางศุษมา สวราช รมว.ต่างประเทศอินเดีย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย (Thailand-India Joint Com...
by dogTech
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในเวียดนามได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2558 เป็นต้นไป ตามกฎหมายที่อยู่อาศัยของประเทศ กฎหมายที่อยู่อาศัยแก้ไขเพิ่มเติมของเวียดนามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557 มีผลบั...
by dogTech
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง 6 ชาติ (ไทย เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม และญี่ปุ่น) ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 เพื่อย...
by dogTech
Page 55 of 182 First Prev 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ