New Stories

เกษตรกรไทยได้รับการให้บริการด้านความช่วยเหลือผ่านข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีการค้าและเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินงานของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...
by dogTech
จังหวัดระนองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดระนองได้กำหนดเป้าหมายที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกในทะเลอันดามันที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่าเรือน้ำลึกในจังหว...
by dogTech
ประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางการแพทย์ โดยจะให้ความร่วมมือกับ ประเทศอาเซียนอื่นๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ข้อเสนอจะรวมถึงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในวาระแห่งชาติ โดย...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งอาเซียน (SEAMEC) ในหัวข้อการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับในภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและ SEAMEC จะมีการหาร...
by dogTech
สำนักงานแรงงานอาเซียนจัดการประชุมในกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักงานแรงงานอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะพัฒนาความก้าวหน้าของแรงงานเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งการประชุมครั้งนี้...
by dogTech
จังหวัดหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเมืองหลวงของประเทศลาวจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงที่งดงาม รวมไปถึงการแสดงดอกไม้ไฟและการแสดงม่...
by dogTech
การลงทุนในประเทศไทยยังคงเติบโตในระดับที่น่าพอใจ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นกับนักลงทุนโดยรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แสดงให้เห็นว่าจ...
by dogTech
ทุกจังหวัดในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนภายใต้ชื่อ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่า...
by dogTech
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมระดับโลกที่ถูกสร้างขึ้นนอกเมืองของเชียงใหม่จะช่วยเพิ่มการการพัฒนาธุรกิจของไทย โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม MICE ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม MICE ในภูมิภาคเอเชียตะวัน...
by dogTech
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานว่าการลงทุนในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงจำนวนมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.6 ในช่วงระยะเวลา 11 เดือน รัฐมนตรีว...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีได้เน้นความจำเป็นในการเร่งการผลิตแรงงานที่มีฝีมือและวิศวกร เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะลงทุนใน โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การก่อสร้างระบบรถ...
by dogTech
นักท่องเที่ยวจาก 6 ประเทศจะได้รับวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มเป็น 90 วัน โดยการตัดสินใจครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยในขั้นตอนเริ่มต้นจะมีการขยายระยะเวลาวีซ่า...
by dogTech
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการอนุมัติโครงการด้านสุขภาพให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู...
by dogTech
การลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมามีการลงทุนในประเทศไทยกว่า 1,055 โครงการหรือมีมูลค่ากว่า 632,700 ล้านบาท อุตสาหกรรมท...
by dogTech
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการเปิดสถาบันภาษามลายูในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการอย...
by dogTech
รัฐบาลไทยจะดำเนินแผนการที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์ภาษามาเลย์ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยสถานีจะออกอากาศ 24 ชั่วโมงต่อวัน ภายใต้ความรับผิดชอบของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่...
by dogTech
ประเทศไทยได้ออกแผนการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเน้นที่การยกระดับผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่า การพัฒนาของผู้ผลิต OTO...
by dogTech
คาราวานรถยนต์จากเมืองสิบสองปันนาในประเทศจีนได้เดินทางมายังประเทศไทยผ่านทางถนนเอเชียหมายเลข 3 หรือ R3A เพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองของการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 โดยคาราวานประกอบด้วยรถยนต์ 46 คันและเป็นคาราวานจีนกลุ...
by dogTech
ประเทศไทยได้พยายามที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งเป็นโครงการนำร่องในเอเชียตะวันออกเฉียงสำหรับการสำรองข้าวฉุกเฉิน เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงพืชผลทางการเกษตรให้เป็นแหล่งพลังงาน ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านก...
by dogTech
มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร ประเด็นแรก คือ การเปิดเสรีการค้าที่จะมีการยกเ...
by dogTech
Page 111 of 182 First Prev 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ