New Stories

กระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 46 ของคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ (ASEAN - COCI) โดยมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน คือ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเ...
by dogTech
ประเทศไทยได้เสนอแผนกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาอาเซียนให้ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นองค์กรระดับภูมิภาค โดยข้อเสนอที่ถูกสร้างขึ้นในประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อธิบายว่า "3Cs" จะเป็นกลยุทธ์ที่ประกอ...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ยืนยันในการสนับสนุนให้ประเทศติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจากประชาคมระหว่างประเทศ ตาม...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้เน้นนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้ย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดก...
by dogTech
สมาชิกทุกคนในโครงการเยาวชนเรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SSEAYP) จะเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการเข้าพักในประเทศไทย โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วม 330 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งพวกเขาจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฏิสั...
by dogTech
ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานและสารสัมพันธ์ภายในประเทศอาเซียน-จีน ประเทศไทยจึงจะเป็นเจ้าภาพการในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนครั้งที่20 (ACSOC 20th) ที่โรงแรมดุสิตธานีในจังหวัดชลบุรี การประชุม ACSOC 20th จะเป็...
by dogTech
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 โดยประธานหอการค้าสงขลาได้เน้นความจำเป็นในการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนกั...
by dogTech
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 โดยประธานหอการค้าสงขลาได้เน้นความจำเป็นในการทำงานร่วมกันของภาคเอกชนกั...
by dogTech
ประเทศไทยในฐานะผู้แทนถาวรของอาเซียนเห็นแนวโน้มที่ดี สำหรับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามพรมแดน โดยตามกฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะแต่งตั้งผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและตำแหน่งเอกอัครราชทูตถาวร ...
by dogTech
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจะเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นเสาหลักในการสร้างมนุษย์ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โด...
by dogTech
ประเทศไทยได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและช่วยลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุงการแข่งขันของอาเซียนในด้านการส่งเสริมการค้าภายในภู...
by dogTech
ประเทศไทยได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอนุภูมิภาคการเรียกร้องถูกสร้างขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย โดยประการแรก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้...
by dogTech
กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ได้อ้างว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคนี้โดย Eria ได้นำเนินโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแ...
by dogTech
กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในอาเซียน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในเตรียมประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียน...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ขอคำปรึกษาจากประเทศไทยเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของติมอร์เลสเตได้เดิน...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีและเพิ่มความใกล้ชิดกันในหลายพื้นที่ เพื่อเตรียมรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแด่ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 นายกรัฐมนตรีของไทยได้กระต...
by dogTech
ประเทศไทยได้ได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาเซียนมีรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง โดยตลอด 42 ปี อาเซียนได้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นไปในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยประชาคมอาเซียนที่สัมผัสกับหล...
by dogTech
กรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนในสำนักงานภูมิภาคทั่ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยโครงการนี้จะสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักของประชาชนในการเป็นป...
by dogTech
ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของอาเซียนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนา...
by dogTech
รัฐบาลไทยได้ทำการตรวจสอบผลกระทบของการค้าเสรีของไทยกับอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มองเห็นการกำจัดภาษีระหว่างประเทศสมาชิก 6 สมาชิก ได้แก่ บร...
by dogTech
Page 113 of 182 First Prev 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ