New Stories

กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโ...
by dogTech
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ที่มีความสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีมากขึ้นใน เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมก...
by dogTech
ในขณะที่ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมสู่เป็น​​ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศมีการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในภาษาอาเซียน พร้อมทั้งเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในจังหวัด...
by dogTech
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งการพัฒนาประเทศไทย ในเรื่องของคุณวุฒิเพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถที่จะผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดอาเซียนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังออกรายละเอียด ในเรื่องกรอบของความ...
by dogTech
กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก ในด้านการเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน ใน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีแผนที่จะขออนุญาต...
by dogTech
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อเป็นกลไกทวิภาคีที่สำคัญ ในการส่งเสริมด้านความร่วมมือที่ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมก...
by dogTech
ประเทศไทยได้ย้ำถึงความตั้งใจที่จะสนับสนุนพม่าในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในอาเซียนและยังเป็นการเชื่อมโยงในภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ซึ่งโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้า...
by dogTech
กระทรวงศึกษาธิการมีแผนการที่จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 600 ทุน เพื่อการผลิตครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบในป...
by dogTech
คณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ในแผนการที่จะดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงกลาโหมวางแผนการงบประมาณ 50ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย...
by dogTech
ในการเดินทางไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ประเทศไทยมีความคิดเห็นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในอาเซียน ผ่านการใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ แผนการเพิ่มความร่วมมือทางศาสนาผ่านการแลกเปลี่ยนความ...
by dogTech
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าข้าวในอาเซียน โดยการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการหาแนวทาง สำหรับความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างผู้ผลิตข้าวรายใหญ่และผู้ส่งออกในอาเซียน ซึ่งปร...
by dogTech
รายการวิทยุและโทรทัศน์ของมาเลเซียจะได้รับการถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ตลอดเวลาในภาคใต้ของประเทศไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื้อหาของโปรแกรมจะมุ่งเน้นไปที่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเ...
by dogTech
การประชุมผู้นำทางศาสนาถูกจัดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน เช่น สันนิบาตมุสลิมโลก, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักจุฬาราชมนตรีและสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการประชุมประ...
by dogTech
ภาคธนาคารพาณิชย์ของไทยมีการพยายามเชื่อมต่อทางธุรกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เพื่อที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาค เพื่อเตรียมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยที่ล่าสุดอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ทำการ...
by dogTech
การสำรวจแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การสำรวจได้ดำเนินการโดยกรุงเทพโพลล์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยทำการสำรวจจากน...
by dogTech
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม สำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความเห็นที่กระชับความสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เ...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามาประสานงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนในเชิงกลยุทธ์โดยจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อในภูมิภาคและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยและประเท...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้การสนับสนุนประเทศอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน ในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับ ประเทศอินเดียและเพื่อการเชื่อมต่อที่มากขึ้น ซึ...
by dogTech
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 1.55 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Eria) ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและสถาบันการวิจัยในประเทศไทยได้มีส่ว...
by dogTech
Page 108 of 182 First Prev 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ